Δημοσιεύσεις


1995 Teaching Methodology & Resource Materials for Linguaphone Courses (Basic/Elementary & Intermediate)

1996 Adaptation/Writing of GR Handbooks: FastLane Linguaphone Courses - (English, French, Italian, Spanish, German)

1997 Adaptation/Writing of Linguaphone 2000 Handbook – English Course (Basic to Pre-Intermediate)

1997 Grammar & Practice Materials for the Linguaphone 2000 - (Basic & Elementary)

1998 - 1999 The Grammar Champions 1, 2 & 3, OUP - (Editing of Geek – A, B, C classes)

1999 Writing of Countdown to FC – Study Companion, OUP - (Pre-FCE)

1999 Translation/Adaptation of Language of Love, Linguaphone

2000 Linguaphone Courseguides - (Compilation of weekly plans for the Linguaphone Franchise Network – all levels)

2000 Writing of Kickstart – Study Companion, OUP - (D class)

2001 Editing of Masterclass CPE – Study Companion, OUP

2001 Linguaphone On-Line Placement Test - Linguaphone - (Compilation of Grammar & Vocabulary, Editing of Reading & Listening)

2000 - 2003 OUP Courseguides - (Compilation of weekly plans for OUP courses – all levels)

2002- 2003 Editing of Grammar Team 2 - OUP - (B class)

2002- 2003 Writing of Finance and Banking Terminology course - for ΣΤΕΠ - (Intermediate level)

2003- 2004 Writing of Masterclass FCE – Study Companion, OUP - (FCE level)

2007 Writing of CAE Result – Study Companion, OUP - (CAE level)

2007 Compilation & translation of Alphabetical Wordlist of ECPE Result – Companion, OUP - (CPE level)

2008 Translation of CAE Result Alphabetical wordlist into Greek, OUP - (CAE level)

2008 Writing of Fast Class – Companion, OUP - (FCE level)

2010 Writing of Quest B1 – Companion, OUP - (Senior B level)

2011 Writing of ECCE Result – Companion, OUP - (FCE level)

2012 Writing of Spin 1-2-3 – Companion, HYPHEN SA - (Senior A, B, C levels)

2012 Writing of Proficiency Masterclass – Companion, OUP - (CPE level)

2013 Writing of Βarbie Fun to Learn English – 8 volume course, ΠΕΔΙΟ pubshing/MATTEL Inc. - (Junior A & B levels)

2014 Revision of Masterclass FCE – Companion, OUP - (FCE level)

2014 Revision of Advanced Result – Companion, OUP - (CAE level)

2014 Revision of First Result – Companion, OUP - (FCE level)

2015 Writing of Oxford Discover – Vocabulary and Grammar Supplement, OUP - (B, C, D levels)

2016 'Μια μέθοδος διδασκαλίας Αγγλικών για παιδιά προσχολικής ηλικίας με χρήση σκίτσων της κούκλας Barbie'– ανακοίνωση στο Πανελλήνιο Συνέδριο Νέος Παιδαγωγός, Αθήνα Απρίλιος 2016

2017 Revision of Oxford Discover 2, 3, 4 – Study Companion and Grammar supplement, OUP (B, C, D senor levels)

2017 Writing of Family and Friends 1 & 2 - Study Companion and Grammar supplement, OUP (Junior A, B levels)

2017 “Η «εμπλοκή» των παιδιών στη μάθηση και η πρόσληψη της πληροφορίας σε περιβάλλοντα τεχνολογικά διαμεσολαβημένης επικοινωνίας”, Κατερίνα Κανελλοπούλου, στο Παιδί και Πληροφορία-Αναζητήσεις ιστορίας, δικαίου, δεοντολογίας και πολιτισμού, Μ. Κανελλοπούλου-Μπότη (επιμ.), εκδόσεις Οσελότος, Αθήνα 2017, σσ. 305 – 310

2018 Writing of GoGetter 1 & 2 – Study Companion, YORK Press (Junior A, B levels)

2018 All Those New Words: Now you See them; Now you Don’t. – στο Access to Knowledge in the 21st century-the interplay of society, education, ICT and philosophy, International Society of eScience/Ionian University, Vienna 2018, M. Bottis/J. Guenther (επιμ.), σσ. 154-161

2018 Inclusion: Enhancing 65+ Access to Improved job opportunities via education and social support. Policy brief for COST Action IS1409

2019 Film subtitles as a successful vocabulary learning tool. – (Open Journal of Modern Linguistics, Apr 2019

2019 Writing of GoGetter 3 - Study Companion, Pearson and York Press (Senior C level)

2019 BEILS Online Vocabulary Worksheets(Latin American Market) – Levels A1 & B2

2019 The Dual Coding and Multimedia Learning Theories: Film Subtitles as a Vocabulary Teaching Tool– Education Sciences Journal, Aug 2019

2020 TEngage and Conquer: An Online Empirical Approach into Whether Intrinsic or Extrinsic Motivation Leads to More Enhanced Students’ Engagement– Creative Education Journal, Vol 11 (2), Feb 2020, pp143-165

2020 Editing of Family and Friends 1-3 – Printable Resources, OUP(Vietnamese Market, A-C levels)

2020 Revision of Masterclass CPE – Companion, OUP

2021 Internet-assisted language teaching: the Internet as a tool for personalised language exploration – Creative Education Journal, Vol 12 (3), Mar 2021, pp 625-646

2021 Foreign Language Web-based Learning by Means of Audiovisual Interactive Activities – Journal of Software Engineering and Applications, June 2021, Vol 14 (6) pp 207-232

2021 Online role-play in feature film clips: A personalised experiential foreign language learning tool – International Journal of Technology Enhanced Learning, (10.1504/IJTEL.2022.10046121)

2022 Cambridge Lower Secondary Science – Development Editor for Levels 7 & 8, Cambridge University Press

Αρχή της σελίδας